Buscador

Hai 65 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Eficiencia enerxética

Información sobre as liñas de apoio que teñen por obxecto promover un uso racional da enerxía tanto nos fogares como nas empresas e nos espazos públicos.

IN314A - Axudas para a renovación de cubertas e fachadas con lousa.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN314A

IN423B - Axudas para a renovación de cubertas con tella cerámica.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN423B

VI408E - Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Esta resolución ten por obxecto convocar, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, subvencións a fondo perdido para as persoas promotoras de actuacións de remate de fachadas e cubertas, así como de rehabilitación e reconstrución…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408E

IN532A - Axudas para a renovación total ou parcial de ascensores.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN532A

IN201B - Obtención/renovación do obradoiro artesanal

Obtención do documento de cualificación e inscrición do taller de artesanía.

Se vostede está en posesión da carta de artesán ou de mestre artesán poderá obter a cualificación de taller artesán presentando a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201B

IN201A - Obtención/renovación da carta de artesán/a.

Os artesáns que cumpran os requisitos que se sinalan a continuación poderán solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria a inscrición no Rexisro Xeral de Artesáns.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201A

MT720B - Renovación do plan de ordenación cinexética.

Esta resolución regula os períodos hábiles de caza, as especies sobre as que se poderá exercer, os métodos autorizados para a súa práctica e as limitacións xerais ou particulares que afectarán ao exercicio da actividade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT720B

MT807H - Nomeamento de Vixilante xurado de pesca fluvial e Renovación anual.

A presente orde ten por obxecto regular o Rexistro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial e o Rexistro de Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial, en aplicación do establecido nos artigos 18 e 39 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807H

VI408K - Participación no programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

1. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento para a participación no programa fomento da rexeneración e renovación urbana e rural previsto no Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021.

2. Así mesmo, por…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI408K

IN613N - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre torre.

O carné está regulado no anexo VI do Real decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se se aproba unha nova Instrución técnica complementaria «MIE-AEM-2» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres torre para obras ou outras aplicacións (BOE núm. 170, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613N