Hai 73 resultados relacionados coa súa selección:

IN532A - Axudas para a renovación total ou parcial de ascensores.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN532A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

Información sobre a obtención ou renovación de certificados electrónicos durante o estado de alarma

A Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, publicado no BOE/BOE do 1 de abril establece: Disposición adicional undécima. Medidas provisionais para a expedición de certificados…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0727.xml

PR001A - Alta/renovación de usuario en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O obxecto deste procedemento e a petición de alta ou renovación no servizo Chave365 como mecanismo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT807H - Nomeamento de Vixilante xurado de pesca fluvial e Renovación anual.

A presente orde ten por obxecto regular o Rexistro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial e o Rexistro de Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial, en aplicación do establecido nos artigos 18 e 39 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807H&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN201B - Obtención/renovación do obradoiro artesanal

Obtención do documento de cualificación e inscrición do taller de artesanía.

Se vostede está en posesión da carta de artesán ou de mestre artesán poderá obter a cualificación de taller artesán presentando a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201B&ano=2001&numpub=1&lang=gl

IN201A - Obtención/renovación da carta de artesán/a.

Os artesáns que cumpran os requisitos que se sinalan a continuación poderán solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria a inscrición no Rexisro Xeral de Artesáns.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201A&ano=2001&numpub=1&lang=gl

SA461E - Renovación da acreditación para desenvolvemento de actividades con agonistas opiáceos.

- Antes de que remate o período de vixencia da acreditación outorgada, terá que solicitarse a renovación dela, mediante instancia conforme o modelo que recolle o anexo IV da Orde do 15 de maio de 2000.

- As resolucións de outorgamento ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA461E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2021/22 (código BS402F, solicitudes de renovación)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR305C - Renovacion da autorizacion de instalacion dun casino de xogos.

Mediante este procedemento as empresas titulares dunha autorización de instalación para un casino de xogos poderán conseguir manter a vixencia da súa autorización para o cal deberán presentar a correspondente solicitude de renovación unha vez…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR305C&ano=2016&numpub=1&lang=gl