Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 78 resultados relacionados coa súa selección:

Información sobre a obtención ou renovación de certificados electrónicos durante o estado de alarma

A Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, publicado no BOE/BOE do 1 de abril establece: Disposición adicional undécima. Medidas provisionais para a expedición de certificados…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0727.xml

IN532A - Axudas para a renovación total ou parcial de ascensores.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN532A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR001A - Alta/renovación de usuario en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O obxecto deste procedemento e a petición de alta ou renovación no servizo Chave365 como mecanismo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN414C - Subvencións renovación de electrodomésticos.

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos en vivendas situadas en Galicia por parte de persoas físicas que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MT807H - Nomeamento de Vixilante xurado de pesca fluvial e Renovación anual.

A presente orde ten por obxecto regular o Rexistro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial e o Rexistro de Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial, en aplicación do establecido nos artigos 18 e 39 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807H&ano=2018&numpub=1&lang=gl

VI432B - Renovación da axuda ao alugamento de vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2022 a renovación dos seguintes programas de axudas ao alugamento de vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021 (en diante, Plan 2018-2021) que foron concedidas na anualidade 2021, que se tramitarán co código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI432B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS402F - Renovación de praza en escolas infantís 0-3.

Convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2023/24.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402F&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IN201A - Obtención/renovación da carta de artesán/a.

Os artesáns que cumpran os requisitos que se sinalan a continuación poderán solicitar á Consellería de Economía, Emprego e Industria a inscrición no Rexisro Xeral de Artesáns.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201A&ano=2001&numpub=1&lang=gl

IN201B - Obtención/renovación do obradoiro artesanal

Obtención do documento de cualificación e inscrición do taller de artesanía.

Se vostede está en posesión da carta de artesán ou de mestre artesán poderá obter a cualificación de taller artesán presentando a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201B&ano=2001&numpub=1&lang=gl

IN613N - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre torre.

O carné está regulado no anexo VI do Real decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se se aproba unha nova Instrución técnica complementaria «MIE-AEM-2» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres torre para obras ou outras aplicacións (BOE núm. 170, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613N&ano=2015&numpub=1&lang=gl