Buscador

Hai 152 resultados relacionados coa súa selección:

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. - Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A

PL400B - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400B

PL400A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400A

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar no mes de xuño de 2019.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C

PL600A - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial relaciónanse no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H

PL500F - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 5 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500F

PL500E - Convocatoria de bolsas de lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 5 bolsas de formación nos lectorados de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500E

ED104G - Cursos de linguaxe administrativa galega que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104G

CT142A - Premios da Cultura Galega.

Convócanse os Premios da Cultura Galega en todas as súas modalidades para o ano 2018 (código do procedemento CT142A).

1. Premio Cultura Galega de Letras.

Dirixido a persoas, colectivos ou entidades con traxectoria vinculada coa literatura galega, con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT142A