Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 56 resultados relacionados coa súa selección:

IN620B - Incendios nos establecementos industriais.

O titular dun establecemento industrial deberá comunicar ao órgano competente da comunidade autónoma, no prazo máximo de 15 días, calquera incendio que se produza no establecemento industrial no que concora, polo menos, unha das seguintes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN609F - Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609F&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609G - Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas mantedoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609G&ano=2010&numpub=1&lang=gl

MR616A - Axudas para a reposición de explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios forestais.

Solicitude das axudas en réxime de concorrencia non competitiva por rateo por danos para a reposición de explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios.

Liñas de axuda

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN613Q - Acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios.

Establecer o formato da solicitude da acreditación como operario cualificado en instalacións de protección contra incendios, regulada no punto 3.c).5 do anexo III do Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613Q&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN620A - Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.

A comunicación da posta en marcha dos establecementos industriais en relación coas condicións que deben cumprir para a súa seguridade en caso de incendio.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

MR616C - Axudas para a reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios forestais.

Solicitude de axudas en réxime de concorrencia non competitiva por rateo por danos para a reposición de explotacións forestais afectadas polos incendios.

Liñas de axuda.

1. As…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN620C - Rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais.

Regular o procedemento de rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais, conforme o indicado no Real decreto 513/2017, do 22 de maio, e na súa Guía técnica de aplicación, e que terá asignado o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

FA100A - Axudas polos danos persoais causados polos incendios de outubro de 2017.

Convócanse axudas en réxime de concorrencia non competitiva polos danos persoais que teñan a súa causa nos incendios que se produciron en Galicia en outubro de 2017.

Estas bases teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas polos danos persoais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos titulares dos establecementos turísticos afectados polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos establecementos turísticos, incluídos no ámbito competencial da Axencia Turismo de Galicia, para reparar os danos ocasionados polos incendios.

As subvencións reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl