Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR461C - Inscrición proceso selectivo unitario oficial de Policia Local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 12 prazas dos corpos de Policía Local, categoría de oficial, escala básica.

2. O número, denominación e características das prazas que se convoca a este proceso selectivo especificase no anexo II…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

1. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria no exercicio 2021, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas

1. O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461A - Inscrición no proceso selectivo unitario de auxiliar da Policía Local.

O obxecto desta convocatoria e a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 104 postos de auxiliares de policía local.

O presente proceso selectivo rexerase polo establecido nestas bases e para o non previsto observarase o disposto na Lei 4/2007, do 20 de abril,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461D - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. CONCURSO

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, subgrupo C1.

Obxecto da convocatoria.

1. O obxecto do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario de policía local. OPOSICIÓN LIBRE.

Aprobar as bases xerais reguladoras e convocar o proceso selectivo unitario para o ingreso/acceso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre e concurso, subgrupo C1.

Obxecto da convocatoria.

1. O obxecto do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE210B - Selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro.

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante GALP) para elaborar as estratexias de desenvolvemento participativo (en diante EDLP) e facer pública a súa convocatoria. Poboación obxecto da actuación.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR701C - Selección de Grupos de Desenvolvemento Rural e das estratexias de desenvolvemento local para a medida Leader de Galicia 2014-2020

O obxecto das presentes bases é establecer as normas para a presentación e selección de estratexias de desenvolvemento local no marco dos artigos do 32 ao 35 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013, sobre disposicións comúns referidas aos fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR410B - Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

Efectúase a presente convocatoria para a actualización das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 13 de agosto de 2019 para a provisión temporal, mediante interinidade, de postos de traballo reservados a funcionarios de Administración…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR451A - Equipamento de vehiculos e motocicletas a concellos de menos de 50.000 habitantes, que conten con Corpo de Policía Local (Fondos Feder 2007-2013).

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de vehículos policiais de emerxencias aos concellos galegos que conten con corpo de policía local, de acordo coas previsións contidas na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR451A&ano=2015&numpub=1&lang=gl