Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 26 resultados relacionados coa súa selección:

VI483C - Programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.

Concesión inicial das subvencións do Programa de axudas ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia, para facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI482F - Bono de alugueiro social.

1. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente, os seguintes colectivos:

a) Aquelas unidades de convivencia que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda por estaren inmersas en situacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI427C - Autorización de modificación de proxectos.

Se vostede desexa introducir no proxecto de edificación presentado para a concesión da correspondente declaración provisional de vivenda de protección autonómica, deberá solicitar a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI427C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI483D - Renovación da axuda do programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia

Renovación das subvencións do Programa de axudas ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia, para facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI483A - Axudas ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI433B - Procedemento especial de innovación tipolóxica e construtiva.

Este decreto ten por obxecto establecer as condicións de habitabilidade aplicables ás vivendas en edificacións de nova construción, así como regular os requisitos que deben cumprir as obras de rehabilitación ou obras de ampliación de edificacións existentes, co fin de que as vivendas obxecto das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI433B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI482A - Bono de alugueiro social. Participación no programa de subvencións.

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, con financiamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A.

2. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI482E - Subvencións do programa bono alugueiro mocidade.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións do Programa bono alugueiro mocidade para facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI428C - Inscrición no Rexistro de Demandantes de Vivendas de Galicia.

Este decreto será de aplicación en toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

O rexistro terá carácter administrativo, será público e único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia.

O órgano responsable do rexistro é o director ou directora xeral do IGVS, ante o que se exercerán os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI428C&ano=2016&numpub=1&lang=gl