Buscador

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar no mes de xuño de 2019.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C

PL600A - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial relaciónanse no anexo II (niveis Celga 2, 3 e 4) e os que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H

TR306A - Probas de competencias clave.

O obxecto desta resolución é convocar probas de avaliación en competencias clave para o acceso ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A

MT807A - Inscrición nas probas para obter a primeira licenza de caza.

1. Para realizar o exame será necesario inscribirse previamente mediante solicitude, segundo o modelo normalizado do anexo I, cunha anticipación mínima de 30 días á data da realización do exame.

2. A solicitude deberase presentar no rexistro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807A

MT420B - Probas dirixidas á obtención do certificado de capacitación para o adestramento de cans para garda e defensa.

1. As probas que deben superarse para a obtención do certificado de capacitación para o adestramento de cans para garda e defensa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento administrativo: MT420B) rexeranse pola bases contidas neste…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT420B

IF312A - Probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.

Convócanse, para o ano 2019, as probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada, tanto na súa modalidade de mercadorías como na de persoas viaxeiras, que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF312A

ED527A - Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.

O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED527A

IF312B - Devolución das taxas de dereitos de exame das probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o tribunal encargado de avaliar as probas procederá a revisalas. Finalizado o dito proceso, exporase na sección de formación da páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF312B

IF310B - Probas dirixidas á renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril.

1. Rexeranse polas bases contidas neste anexo:

- As probas para renovar o certificado de capacitación profesional de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas, tanto na modalidade de estrada como na de ferrocarril (código de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF310B