Hai 133 resultados relacionados coa súa selección:

PL500E - Convocatoria de bolsas de lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 8 bolsas de formación nos lectorados de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL500F - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 6 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. - Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

PL400A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega

O obxecto desta orde é aprobar as bases e convocar as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante o mantemento ou reforzamento dos existentes para o ano 2020, en concellos ou en agrupamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL400B - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá a concesión de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT221C - Subvencións para o libro galego no que se refire á tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, así como para a súa edición.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten a condición de editoras, de acordo co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT221C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar nos meses de setembro e/ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349R - Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración.

1. Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras, en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349R&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL600A - Cursos de lingua galega preparatorios das probas dos niveis Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar, con carácter gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 1, 2, 3 e 4, con código de procedemento administrativo PL600A.

Os cursos que se convocan na modalidade presencial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL600A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED104H - Cursos preparatorios para os certificados en língua galega, Celga, que se realizarán nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Esta orde ten por obxecto convocar, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior, presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2016/17, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED104H&ano=2016&numpub=1&lang=gl