Hai 142 resultados relacionados coa súa selección:

PL500E - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 6 bolsas de formación nos lectorados de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PL400A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega

O obxecto desta orde é aprobar as bases e convocar as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED115A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED115A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED106A - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED106A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. - Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

PL500F - Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 5 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PL400B - Subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá a concesión de subvencións para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL400B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED110A - Convocatoria de bolsas de formación nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de dúas bolsas de formación nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED110B - Convocatoria de prazas nos lectorados de língua, literatura e cultura galegas.

Publícanse as bases reguladoras e anúnciase a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de 2 prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED110B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PL500C - Probas para a obtención do certificado de lingua galega: niveis Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2, 3 e 4 no ano 2021, con código de procedemento administrativo PL500C.

Datas de realización das probas.

As probas dos distintos niveis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500C&ano=2021&numpub=2&lang=gl