Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

ED001B - Procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso mediante concurso de méritos a corpos de persoal docente non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convócanse procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, para cubrir 595 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 44 no corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED001B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

A presente Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas as familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

DE001B - Modificación ou baixa no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.

Modificación ou baixa das instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE001B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR001B - Baixa en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O obxecto deste procedemento e a petición de baixa no servizo de claves concertadas Chave365 como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED305B - Licenza por formación para o profesorado.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras polas que se rexerá tanto a convocatoria pública como a execución das licenzas por formación para o curso académico 2016/17, dirixidas ao persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED305B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED504B - Actividades de formación en linguas estranxeiras.

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en linguas estranxeiras do alumnado que cursou no 2021/22 e/ou que cursa no 2022/23 nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED301F - Autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Se vostede é persoa física ou xurídica e desexa obter autorización para a apertura e funcionamento dun centro docente privado ou público que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301F&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED311B - Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

Establecer as bases reguladoras e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior (código de procedemento ED311B) correspondentes ao curso 2021-2022 para o alumnado…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED311B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

DE001C - Comunicación para a inscrición no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.

Comunicación para a inscrición de oficio nas instalacións deportivas de uso público da Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE001C&ano=2022&numpub=1&lang=gl