Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 16 resultados relacionados coa súa selección:

BS319A - Carné Xove.

O Carné Xove é unha tarxeta persoal e intransferible a disposición da mocidade galega, que acredita como tal e coa que obtén descontos e vantaxes das entidades colaboradoras na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto de comunidades autónomas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS319A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN613N - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre torre.

O carné está regulado no anexo VI do Real decreto 836/2003, do 27 de xuño, polo que se se aproba unha nova Instrución técnica complementaria «MIE-AEM-2» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres torre para obras ou outras aplicacións (BOE núm. 170, do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613N&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR203B - Carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios.

O obxecto desta disposición é establecer os niveis de capacitación dos que deben dispor as persoas que desenvolven actividades relacionadas coa utilización de produtos fitosanitarios dentro do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, así como fixar o contido dos cursos para alcanzar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR203B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR436F - Axudas para a continuidade do sector de vacún de carne

Esta Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas temporais e excepcionais ao abeiro do disposto no Regulamento (UE) 2020/872 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2020, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 1305/2013 no que respecta a unha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR436F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN613M - Renovación do carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsada.

O carné está regulado no anexo VII do Real decreto 837/2003, do 27 de xuño, polo que se aproba o novo texto modificado e refundido da Instrución técnica complementaria «MIE-AEM-4» do Regulamento de aparatos de elevación e manutención, referente a guindastres móbiles autopropulsados (BOE núm. 170,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613M&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN613D - Expedición directa do carné profesional en instalacións térmicas de edificios.

O carné está regulado nos artigos 41 e 42 do Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios (BOE núm. 207, do 29/08/2007). Poderán obter directamente o carné profesional as persoas que cumpran algún dos requisitos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN613D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR244A - Axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión das axudas temporais e excepcionais do artigo 39 quater do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR244A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED527A - Inscrición nas probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais.

Establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para a realización dos exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED527A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR301R - Accións formativas de formación para o emprego non financiadas con fondos públicos conducentes á obtención de certificados de profesionalidade.

A presente orde ten por obxecto regular, no ámbito da formación profesional para o emprego, o procedemento de solicitude e autorización que se deberá seguir para a impartición de accións formativas non financiadas por fondos públicos do sistema de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301R&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B, C e D por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2022&numpub=1&lang=gl