Hai 33 resultados relacionados coa súa selección:

TR820G - Axudas destinadas ás persoas traballadoras en situación de ERTE.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar as axudas para compensar a perda de poder adquisitivo das persoas traballadoras que se encontren afectadas por un ERTE derivado da COVID-19, con suspensión total ou parcial do seu contrato.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820G&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820H - Solicitude de prórroga de ERTE.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento TR820H) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de prórroga nos expedientes de regulación temporal de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820H&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820A - Inicio de expedientes de regulación de emprego.

Tramitar os procesos de regulación de emprego. Estes poden estar fundados nas seguintes causas:
- Económicas
- Técnicas
- Organizativas
- Produtivas
- Desaparición da personalidade xurídica do contratante

A través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR820O - Axudas destinadas ás persoas traballadoras do sector do espectáculo.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e convocar as axudas para compensar a perda de poder adquisitivo das persoas traballadoras do sector do espectáculo con motivo da paralización da súa actividade a causa das medidas adoptadas ocasionadas pola COVID-19,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820O&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820X - Anticipos por pagamento de expedientes de regulación temporal de emprego

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820X), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a comunicación da información necesaria para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR820V - Comunicación de cambio de situación constitutiva de forza maior.

Comunicar o paso da situación dun ERTE de limitación a un ERTE de impedimento e viceversa, como consecuencia das modulacións nas restricións sanitarias adoptadas polas autoridades laborais competentes.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820V&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820B - Decisión empresarial de expedientes de regulación de emprego.

1. Á finalización do período de consultas, o empresario comunicará á autoridade laboral competente o resultado deste. Se se tivese alcanzado acordo, trasladará á autoridade laboral copia íntegra deste. En todo caso, comunicará aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR820Y - Declaración de empresa dependente ou integrante da cadea de valor.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade do modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820Y), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de declaración pola autoridade laboral…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820Y&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR840A - Servizos de prevención alleos.

Establecer o procedemento que se deberá seguir para obter a acreditación como servizo de prevención alleo. A entidade especializada que desexe ser acreditada como servizo de prevención de riscos laborais deberá solicitalo ante a Consellería de Traballo e Benestar. Posteriormente figurará no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR840A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia).

Tipoloxía de premios.

Os recoñecementos dos Premios Responsabilidade Social Empresarial de Galicia son de dous tipos:…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2019&numpub=1&lang=gl