Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

TR307A - Certificación persoal para a manipulación de gases fluorados.

Aprobar o modelo de solicitude de certificación persoal para a manipulación de gases fluorados, que figura como anexo I a esta resolución.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR307A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR308A - Certificado de profesionalidade e acreditacion parcial acumulable.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de tramitación dos certificados de profesionalidade e das acreditacións parciais acumulables (acreditación de unidades de competencia) que correspondan, conforme a lexislación vixente, ao alumnado da formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR308A&ano=2019&numpub=1&lang=gl