Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

TR840A - Servizos de prevención alleos.

Establecer o procedemento que se deberá seguir para obter a acreditación como servizo de prevención alleo. A entidade especializada que desexe ser acreditada como servizo de prevención de riscos laborais deberá solicitalo ante a Consellería de Traballo e Benestar. Posteriormente figurará no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR840A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

TR330A - Recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas.

Regular o procedemento e os requisitos para o recoñecemento como entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas e a creación do seu rexistro administrativo.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR330A&ano=2015&numpub=1&lang=gl