Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

PR100A - Acceso á información pública.

A orde do 3 de marzo de 2016 ten por obxecto aprobar o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia, de acordo cos requisitos mínimos establecidos no artigo 17 da Lei 19/2013, do 9 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR100A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SI900A - Designación de asociacións, organizacións e colectivos LGTBI e outras entidades relacionadas coa defensa dos dereitos das persoas LGTBI.

Este decreto ten por obxecto a creación do Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero, así como a regulación das súas funcións, a composición, o réxime de funcionamento e o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI900A&ano=2018&numpub=1&lang=gl