Hai 52 resultados relacionados coa súa selección:

TR308A - Certificado de profesionalidade e acreditacion parcial acumulable.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de tramitación dos certificados de profesionalidade e das acreditacións parciais acumulables (acreditación de unidades de competencia) que correspondan, conforme a lexislación vixente, ao alumnado da formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR308A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR960A - Plan de patrocinio publicitario dos equipos de alta competición de Galicia.

A posta en marcha da XI Edición do Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición de Galicia (Exercicio 2020 – 1ª Fase).

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR960A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR804A - Rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (REGCON).

O rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo de xeito, unicamente, telemático. Segundo o artigo 2 da Orde do 29 de outubro de 2010, pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia: 1. Nos termos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR804A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR302A - Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública de subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR970A - Bolsas de estadía do consello da cultura galega na Casa de Velázquez en Madrid.

Esta resolución ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións que rexerán a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (unha de investigación e outra de creación) e que se inclúen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR970A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR807A - Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I).

Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Economía, Emprego e Industria ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo ao seguinte:

Programa I…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR300A - Comunicación previa para a realización de combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais

O obxecto desta orde é a regulación da comunicación individualizada previa que os promotores de combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais están obrigados a realizar. A comunicación producirá efectos desde o día da súa presentación, sen prexuízo das facultades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR300A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

TR870A - Compensacións económicas ás organizacións sindicais e empresariais no marco da participación institucional.

O presente decreto ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras para a concesión das compensacións económicas para o fomento da participación institucional ás organizacións sindicais e empresariais intersectoriais máis representativas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR870A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TU200A - Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia.

Estas bases teñen por obxecto o establecemento de bolsas de matrícula, en réxime de concorrencia competitiva, para os/as alumnos/as que cursen as titulacións que imparte o CSHG, para o curso 2020/21.

Clases e contías das bolsas

1.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU200A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR310A - Programa de unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos galegos, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas (procedemento TR310A) cuxa vixencia comprenderá entre a data de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR310A&ano=2019&numpub=1&lang=gl