Hai 51 resultados relacionados coa súa selección:

PR905A - Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións da Secretaría Xeral da Emigración que teñen por finalidade a concesión de axudas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR905A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR400A - Cumprimento das condicións como persoa artesá alimentaria.

O obxecto deste decreto é a regulación e o fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR400A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR801A - Cualificación como Centros Especiais de Emprego.

A inscrición no Rexistro de Centros Especiais de Emprego da Xunta de Galicia de entidades privadas ou públicas que pretendan realizar un traballo productivo participando regularmente nas operacións de mercado, e que teñan como finalidade asegurar un emprego remunerado, así como a prestación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR801A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR307A - Certificación persoal para a manipulación de gases fluorados.

Aprobar o modelo de solicitude de certificación persoal para a manipulación de gases fluorados, que figura como anexo I a esta resolución.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR307A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR805A - Depósito de estatutos de organizaciones empresariales y sindicales.

Os estatutos constitúen a norma interna fundamental das organizacións tanto empresariais como sindicais e deberán observar un contido mínimo que asegure o seu correcto funcionamento sen que se requiran intervencións legais. O presente procedemento regula o depósito dos estatutos das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR805A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

TU300A - Subvencións para proxectos de dinamización do Xacobeo 2021,” o teu Xacobeo”

1. Esta resolución ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria plurianual das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de promoción e dinamización con motivo da conmemoración do Ano Santo Xacobeo 2021 que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU300A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR305A - Inscrición no procedemento de recoñecemento da competencia profesional.

Esta orde ten por obxecto realizar a convocatoria para o ano 2020, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e/ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR305A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR803A - Apertura ou recomezo da actividade de centros de traballo.

Aprobar e dar publicidade aos modelos normalizados de comunicación de apertura ou recomezo de actividade de centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa presentación por medios electrónicos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR803A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

PR940A - Recoñecemento/adaptación á Lei 7/2013 da galeguidade.

Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento parcial da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, no relativo ao procedemento e requisitos para o recoñecemento das comunidades galegas e dos centros colaboradores da galeguidade, ao procedemento para a revogación do dito recoñecemento, ás funcións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR940A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

TR308A - Certificado de profesionalidade e acreditacion parcial acumulable.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de tramitación dos certificados de profesionalidade e das acreditacións parciais acumulables (acreditación de unidades de competencia) que correspondan, conforme a lexislación vixente, ao alumnado da formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR308A&ano=2019&numpub=1&lang=gl