Hai 8 resultados relacionados coa súa selección:

TU984G - Autorización de apertura e clasificación turística de campamentos de turismo.

1. Este decreto ten por obxecto a ordenación do aloxamento turístico na modalidade de campamento de turismo ou cámping a que se refire o artigo 66 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU984G&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN627A - Autorización de canalización de gas.

Se vostede é titular ou representante dunha empresa, poderá solicitar á Xunta de Galicia a autorización administrativa das canalizacións de gas. Correspóndelle á Dirección Xeral de Enerxía e Minas a autorización das seguintes instalacións: - As novas redes de distribución. - As…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN627A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR601A - Permisos para a realización de queimas.

Fora da época de máximo perigo de incendios, comprendida entre o 15 de xullo e o 30 de setembro, se vostede quere realizar traballos en terreos agrícolas e forestais nos que sexa imprescindible facer uso do lume.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR601A&ano=2004&numpub=1&lang=gl

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos albergues turísticos situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

O/a empresario/a turístico/a que pretenda desenvolver a actividade de aloxamento turístico na modalidade de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU987B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT701B - Realización de obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

1. A execución das obras de reparación, mellora, consolidación e modernización previstas no número 2 da disposición transitoria cuarta e no artigo 13 bis da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, e no número 2 do artigo 4 deste decreto,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT701B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR841A - Autorización a persoas físicas ou entidades especializadas para a realización de auditorías do sistema de prevención das empresas.

Regular as autorizacións da Consellería de Traballo e Benestar ás persoas ou entidades especializadas que pretendan ser autorizadas para desenvolver a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR841A&ano=2013&numpub=1&lang=gl

IF500A - Autorización de ocupación de dominio público portuario competencia da comunidade autónoma de Galicia con destino á realización de espectáculos públicos e actividades recreativas.

O obxecto é establecer o procedemento de autorización de ocupación de dominio público portuario competencia da Comunidade Autónoma de Galicia con destino á realización de espectáculos públicos e actividades recreativas (código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF500A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IF204A - Autorización para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público viario e/ou nas zonas de protección das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto accesos.

Se vostede está interesado en executar obras, instalacións ou realizar calquera outra actividade, así como os cambios de uso, na zona de dominio público e/ou no resto das zonas de protección (zona de servidume ou zona de afección) dunha estrada de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF204A&ano=2019&numpub=1&lang=gl