Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

IG401B - Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas.

1. O obxecto destas axudas é a concesión do número de bolsas indicado na resolución de convocatoria para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, segundo o plan formativo do anexo III destas bases, coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG401B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR770M - Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación

O obxecto deste anuncio é convocar en réxime de concorrencia competitiva unha bolsa de formación para persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR770M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU981B - Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores.

Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a concesión de nove bolsas de formación práctica especializada en mercados emisores,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR770N - Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior de formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos relacionados coa unión europea

1. O obxecto deste anuncio é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, catro bolsas dirixidas a persoas cun título universitario e unha dirixida a persoas cun título de técnico superior de formación profesional, para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR770N&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR607A - Bolsas para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC (bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes do sistema universitario de galicia no curso 2019/20 no marco do Plan DigiTalent

Esta resolución ten por obxecto regular a convocatoria e a selección, en réxime de concorrencia competitiva, das persoas bolseiras para a realización de prácticas formativas nas empresas do sector TIC do programa de bolsas DigiTalent, no marco do Plan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR607A&ano=2020&numpub=1&lang=gl