Hai 75 resultados relacionados coa súa selección:

PR770M - Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación

O obxecto deste anuncio é convocar en réxime de concorrencia competitiva unha bolsa de formación para persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR770M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU981B - Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores.

Esta resolución ten por obxecto a aprobación das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a concesión de nove bolsas de formación práctica especializada en mercados emisores,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU981B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos titulares dos establecementos turísticos afectados polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos establecementos turísticos, incluídos no ámbito competencial da Axencia Turismo de Galicia, para reparar os danos ocasionados polos incendios.

As subvencións reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IG401B - Bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas.

1. O obxecto destas axudas é a concesión do número de bolsas indicado na resolución de convocatoria para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, segundo o plan formativo do anexo III destas bases, coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG401B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU200A - Axudas para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia.

Estas bases teñen por obxecto o establecemento de bolsas de matrícula, en réxime de concorrencia competitiva, para os/as alumnos/as que cursen as titulacións que imparte o CSHG, para o curso 2020/21.

Clases e contías das bolsas

1.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU200A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU983A - Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxuntos e compartir recursos para o desenvolvemento e a promoción do turismo.

2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU983A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR330C - Inscrición de entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria.

Esta orde ten por obxecto desenvolver a normativa básica contida no Decreto 247/2000, do 29 de setembro, sobre o procedemento de autorización das entidades que, en colaboración coa Consellaría do Medio Rural, impartan cursos de formación continua e desenvolvan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR841A - Autorización a persoas físicas ou entidades especializadas para a realización de auditorías do sistema de prevención das empresas.

Regular as autorizacións da Consellería de Traballo e Benestar ás persoas ou entidades especializadas que pretendan ser autorizadas para desenvolver a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR841A&ano=2013&numpub=1&lang=gl

IN515B - Subvencións a empresas galegas do sector textil-moda-confección para a realización de actuacións e extratexias de promoción e internacionalización.

Incentivar o desenvolvemento de actuacións e estratexias de difusión, promoción e acceso a mercados, xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil-moda-confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN515B&ano=2012&numpub=1&lang=gl

SA803A - Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de carácter sociosanitario ao longo do período…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA803A&ano=2019&numpub=1&lang=gl