Hai 75 resultados relacionados coa súa selección:

TU503A - Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU996C - Modificacións ou reformas substanciais que afectan as condicións ou requisitos conforme os cales se outorga a clasificación dos apartamentos e vivendas turísticas.

1. Son cambios ou reformas substanciais os que afectan á categoría, capacidade e calquera outra que afecte ás condicións ou requisitos conforme aos cales se outorgou a clasificación turística.

2. A realización de calquera cambio ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU996C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU500A - Subvencións a Concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto sufragar parcialmente os investimentos directamente vinculados ao apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia.

2. Será requisito indispensable que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU500A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR300A - Comunicación previa para a realización de combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais

O obxecto desta orde é a regulación da comunicación individualizada previa que os promotores de combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais están obrigados a realizar. A comunicación producirá efectos desde o día da súa presentación, sen prexuízo das facultades de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR300A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

TU986C - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para apartamentos e vivendas turísticas.

1. As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación de apartamentos ou vivendas turísticas, antes de iniciar calquera tipo de actuación ou trámite ante o concello correspondente, poderán solicitar da Axencia Turismo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU986C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU987A - Informe previo relativo ao cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura e servizos para albergues turísticos.

Este decreto ten por obxecto a ordenación dos albergues turísticos situados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

As empresas turísticas que proxecten a apertura, construción ou modificación dun albergue…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU987A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR360C - Declaración para a realización de determinadas prácticas enolóxicas R(CE) 606/2009.

Establecer, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as normas de aplicación do Regulamento (CE) 436/2009 da Comisión, do 26 de maio de 2009, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 479/2008 do Consello no que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR360C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT701B - Realización de obras na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

1. A execución das obras de reparación, mellora, consolidación e modernización previstas no número 2 da disposición transitoria cuarta e no artigo 13 bis da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, e no número 2 do artigo 4 deste decreto,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT701B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

CT224C - Axudas para as librerías de Galicia para a realización de actividades de difusión do libro e da lectura.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten a condición de seren titulares de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT224C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR770M - Bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e a investigación

O obxecto deste anuncio é convocar en réxime de concorrencia competitiva unha bolsa de formación para persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e programas europeos no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR770M&ano=2020&numpub=1&lang=gl