Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

MT106A - Certificación de datos do Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Se vostede está interesado en participar na xestión urbanística do seu concello mediante a creación dunha entidade urbanística colaboradora como por exemplo: xunta de compensación, asociacións administrativas de propietarios en sistema e cooperación, ou entidade de conservación, debe presenta-la…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT106A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT500C - Certificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de certificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT500B - Modificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de modificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR525A - Solicitude de certificación galega de competencias dixitais en ofimática

Regular a certificación galega de competencias dixitais en ofimática e establecer os requisitos para a súa obtención. Así mesmo, crea o Rexistro de certificacións galegas de competencias dixitais en ofimática co fin de simplificar a xestión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR525A&ano=2011&numpub=1&lang=gl