Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

MR205A - Atorización e rexistro de entidades que imparten cursos de formación en materia de benestar animal.

-Programas de formación para a realización de cursos de formación en materia de benestar animal para garantir a capacitación de cursos de formación en materia de benestar animal para garantir a capacitación do persoal encargado da manipulación dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR205A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR923C - Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a realización de obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas no exterior, dirixidos ás persoas asociadas galegas e aos seus descendentes,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923C&ano=2019&numpub=1&lang=gl