Buscador

Hai 11 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

MR520O - Rexistro nacional de lodos.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520O&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520N - Rexistro de responsables aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520N&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520M - Rexistro de establecementos aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520M&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR326M - Modificación non substancial de inscrición no Rexistro de Modelos.

Enténdese por modificación non substancial do modelo aquela alteración que afecte aos restantes elementos ou dispositivos. Cando, a xuízo da dirección xeral competente en materia de xogo, a modificación solicitada se considere que non reviste o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR326M&ano=2008&numpub=1&lang=gl

MR520K - Rexistro de axentes aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520K&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR305E - Modificación da inscrición no rexistro de casinos de xogos.

Mediante este procedemento as empresas titulares dunha autorización de instalación de casinos de xogos cumprirán coa súa obriga de comunicar ao órgano competente en materia de xogo calquera variación dos datos que consten no certificado de inscrición no Rexistro de Casinos de Xogos non comprendidos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR305E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR520L - Rexistro de contedores aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520L&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR508B - Comunicación e rexistro de establecementos de venda de medicamentos veterinarios por outras canles.

Os establecementos de venda por outras canles, entendidos como os establecementos de distribución e venda de medicamentos destinados a animais de terrario, paxaros ornamentais, peixes de acuario e pequenos roedores que non requiran prescrición veterinaria e radicados na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR508B&ano=2012&numpub=1&lang=gl

SA550A - Comunicación de inicio de actividade para a inscrición no rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios (REGASA)

Crear o Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios, en diante Regasa, que ten como finalidade a protección da saúde pública e dos intereses dos/das consumidores/as, facilitando o control oficial das empresas e establecementos sometidos á inscrición, así como regular o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA550A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN612A - Rexistro de entidades recoñecidas para impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.

Esta orde ten por obxecto regular os procedementos que afecten as entidades recoñecidas que imparten cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial, establecendo as condicións e requisitos que se deben observar para a súa actuación na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN612A&ano=2011&numpub=1&lang=gl