Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MR520O - Rexistro nacional de lodos.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520O&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR326M - Modificación non substancial de inscrición no Rexistro de Modelos.

Enténdese por modificación non substancial do modelo aquela alteración que afecte aos restantes elementos ou dispositivos. Cando, a xuízo da dirección xeral competente en materia de xogo, a modificación solicitada se considere que non reviste o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR326M&ano=2008&numpub=1&lang=gl

MR520M - Rexistro de establecementos aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520M&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520N - Rexistro de responsables aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520N&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520K - Rexistro de axentes aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520K&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520L - Rexistro de contedores aplicación Letra Q Multiespecie.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520L&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR305E - Modificación da inscrición no rexistro de casinos de xogos.

Mediante este procedemento as empresas titulares dunha autorización de instalación de casinos de xogos cumprirán coa súa obriga de comunicar ao órgano competente en materia de xogo calquera variación dos datos que consten no certificado de inscrición no Rexistro de Casinos de Xogos non comprendidos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR305E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT001A - Inscricións no Rexistro de Fundacións de Interese Galego protectorado.

A presente orde ten por obxecto adaptar e habilitar a presentación electrónica de solicitudes do procedemento administrativo de prazo aberto dirixido ás fundacións, cuxo protectorado é exercido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT001A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR508B - Comunicación e rexistro de establecementos de venda de medicamentos veterinarios por outras canles.

Os establecementos de venda por outras canles, entendidos como os establecementos de distribución e venda de medicamentos destinados a animais de terrario, paxaros ornamentais, peixes de acuario e pequenos roedores que non requiran prescrición veterinaria e radicados na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR508B&ano=2012&numpub=1&lang=gl

IN407B - Rexistro de instalacións de autoconsumo en baixa tensión e potencia menor 100Kw.

Procedemento de comunicación dos suxeitos consumidores que realicen autoconsumo, conectados a baixa tensión, nos que a instalación de xeración sexa de baixa tensión e a potencia instalada de xeración sexa menor de 100 kW, para a súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN407B&ano=2020&numpub=1&lang=gl