Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 363 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MT975R - Subvencións a empresas, autónomos, asociacións e fundacións sen ánimo de lucro de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclado de residuos téxtiles recollidos separadamente

Concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva a empresas, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas polo Fondo Europeo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975R&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI449A - Axudas a asociacións de nais e pais do alumnado para a realización de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal e familiar.

Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria das axudas ás asociacións de nais e pais de alumnas e alumnos (ANPAS) legalmente constituídas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN609D - Rexistro de empresas instaladoras de gas

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de gas, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre prestación en Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609D&ano=2010&numpub=1&lang=gl

MR400D - Baixa no rexistro da artesanía alimentaria.

O obxecto deste decreto é a regulación e o fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR400D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR520D - Rexistro galego de explotacións cunícolas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520D&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN609A - Rexistro de empresas instaladoras de baixa tensión

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de baixa tensión, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609F - Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609F&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609G - Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas mantedoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609G&ano=2010&numpub=1&lang=gl

PR326M - Modificación non substancial de inscrición no Rexistro de Modelos.

Enténdese por modificación non substancial do modelo aquela alteración que afecte aos restantes elementos ou dispositivos. Cando, a xuízo da dirección xeral competente en materia de xogo, a modificación solicitada se considere que non reviste o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR326M&ano=2008&numpub=1&lang=gl