Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 358 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

IN603A - Rexistro de instalacións con equipos de presión.

Se vostede, como responsable ou titular dunha empresa, quere poñer en servicio unha instalación de aparellos a presión que non conteña caldeiras, depósitos crioxénicos ou instalación de aire comprimido, debe presentar perante a xefatura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN603A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN621A - Rexistro de instalacións frigoríficas.

Con motivo da inscrición, modificación (ampliación ou substitución por equipos diferentes) ou traslado dunha instalación frigorífica, e para cumplir co disposto no artigo 21 do Real decreto 138/2011, do 4 de febreiro, a persoa titular da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN621A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PR940C - Inscrición no rexistro da galeguidade.

Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento parcial da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, no relativo ao procedemento e requisitos para o recoñecemento das comunidades galegas e dos centros colaboradores da galeguidade, ao procedemento para a revogación do dito recoñecemento, ás funcións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR940C&ano=2014&numpub=1&lang=gl

CT230A - Rexistro de Bibliotecas de Galicia.

Trátase dun instrumento que permite ter coñecemento das características e situación dos diferentes centros, no que poden inscribirse tódalas bibliotecas que desexen formar parte da Rede de Bibliotecas de Galicia, sempre que cumpran os requisitos esixidos na normativa vixente.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT230A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PE515B - Habilitación para a extracción semente mexillón mediante acordo entre concesionarios de viveiros ou as súas asociacións e confrarías de pescadores ou agrupacións de mariscadores.

Se vostede ten necesidade de proverse de semente de mexillón dos bancos naturais da costa mediante acordo cunha Confraría de Pescadores ou agrupación de Mariscadores, debe solicitar da Xunta de Galicia a correspondente autorización.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE515B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN609L - Rexistro de empresas frigoríficas.

Antes de comezar as súas actividades como empresas frigoríficas, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre prestación en Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609L&ano=2010&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR416A - Rexistro Galego de Explotacións Equinas.

1. Regulamentar o desenvolvemento da aplicación en Galicia das medidas básicas para a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións equinas. 2. Crear o Rexistro Galego de Explotacións Equinas. 3. Establecer o réxime dos pastos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR416A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

MR516A - Autorización e rexistro de explotación apícola.

É obxecto deste decreto: a) A creación do Rexistro Galego de Explotacións Apícolas. b) A determinación dos requisitos do libro de explotación apícola. Tamén é obxecto deste decreto regular:

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR516A&ano=2015&numpub=1&lang=gl