Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 359 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MT980A - Rexistro de entidades de carácter ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia.

Creación do Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia, como un rexistro público de carácter administrativo, adscrito á consellería competente en materia de ambiente.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT980A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SA463D - Inscrición no rexistro de entidades colaboradoras do plan de Galicia sobre drogas.

Regular o procedemento de inscrición no Rexistro de Entidades Colaboradoras do Plan de Galicia sobre Drogas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463D&ano=2016&numpub=1&lang=gl

SA463E - Modificación no rexistro de entidades colaboradoras do Plan de Galicia sobre drogas

Regular o procedemento de comunicación das variacións que afecten aos datos do Rexistro de Entidades Colaboradoras do Plan de Galicia sobre Drogas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

CO400B - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico e comercio electrónico seguro

A concesión de axudas para  a realización por parte das asociacións de persoas consumidoras inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Consumidores e Usuarios de Galicia dun programa de actividades de sensibilización,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO400B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR520O - Rexistro nacional de lodos.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520O&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR608E - Axudas de apoio á asociacións sen ánimo de lucro que teñan como obxecto a comercialización conxunta de produtos forestais.

A obtención de axudas destinadas ao apoio das asociacións sen ánimo de lucro que teñan como obxecto a comercialización conxunta de produtos forestais. 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR608E&ano=2024&numpub=1&lang=gl

MR360D - Inscrición no rexistro de embotelladores.

Establecer, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as normas de aplicación do Regulamento (CE) 436/2009 da Comisión, do 26 de maio de 2009, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 479/2008 do Consello no que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR360D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR502A - Rexistro de operadores/as comerciais de gando.

Se vostede se adica á compra-venda de gando deberá estar rexistrado como operador comercial de gando (tratante, carniceiro, entrador). Os Servizos Veterinarios Oficiais faranlle entrega dun libro de rexistro de movementos e compra-venda de gando que deberá cumprimentar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR502A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR673A - Rexistro de sociedades de fomento forestal.

Este decreto ten por obxecto, de conformidade co artigo 29º da Lei 3/2007, do 9 abril, de incendios forestais de Galicia, regular o fomento das agrupacións de propietarios ou propietarias forestais mediante a constitución de sociedades mercantís de responsabilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR673A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR400B - Inscrición no rexistro da artesanía alimentaria.

O obxecto deste decreto é a regulación e o fomento da artesanía alimentaria na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do marco establecido no capítulo III do título III da Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR400B&ano=2020&numpub=1&lang=gl