Hai 335 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

PR483D - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT210A - Subvencións a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable. FEDER 2014 – 2020

Esta orde ten por obxecto regular a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de axudas para a elaboración dos plans de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES) destinadas ás entidades locais municipais, supramunicipais e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT210A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

AU100A - Axudas para a redacción de plans de emerxencia por seca.

1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, para redactar plans de emerxencia ante situacións de seca, e convocar estas subvencións para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU100A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN421L - Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a instalación de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria que cumpran cos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421L&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS403D - Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais..

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas para a posta en funcionamento de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN854A - Axudas do Programa Industrias do Futuro 4.0

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación ao abeiro da cuarta convocatoria do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0. Este…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN854A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN853B - Axudas para a consolidación de unidades mixtas de investigación

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación para a consolidación das unidades mixtas de investigación creadas e postas en marcha ao abeiro das convocatorias de axudas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN853B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN417Y - Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria e servizos, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Y&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG300E - Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo covid-19 (programa cheques dixitalización covid-19),susceptibles de cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das seguintes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300E&ano=2020&numpub=1&lang=gl