Hai 332 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

IG623A - Axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado de Reino Unido (cheque Brexit)

Estas axudas teñen como obxecto apoiar as empresas galegas mediante a realización de servizos de consultoría para a elaboración dun diagnóstico empresarial e/ou un plan de continxencia na procura de minorar os efectos do Brexit sobre as empresas galegas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG623A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR483D - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos asociados ou agrupados.

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN421L - Axudas para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a instalación de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria que cumpran cos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421L&ano=2020&numpub=1&lang=gl

AU100A - Axudas para a redacción de plans de emerxencia por seca.

1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, para redactar plans de emerxencia ante situacións de seca, e convocar estas subvencións para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU100A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN417Y - Subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos.

1. Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industria e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN417Y&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG300E - Axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo covid-19 (programa cheques dixitalización covid-19),susceptibles de cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das seguintes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS403D - Axudas para a creación/construción de escolas infantís 0-3 en poligonos industriais e outros contornos laborais..

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas económicas para a posta en funcionamento de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403D&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG501A - Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Publicar as bases reguladoras das axudas do Igape destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG501A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG300B - Axudas a proxectos de formación industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

1. Co obxectivo de incentivar a formación do capital humano, favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, o Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de proxectos promovidos e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN853B - Axudas para a consolidación de unidades mixtas de investigación

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación para a consolidación das unidades mixtas de investigación creadas e postas en marcha ao abeiro das convocatorias de axudas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN853B&ano=2020&numpub=1&lang=gl