Hai 338 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

MR506B - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e convocalas para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR360G - Axudas para a adquisición da maquinaria específica

A presente orde de convocatoria ten por obxecto convocar para o ano 2020 a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o establecemento de novas plantacións de lúpulo, a reconversión e a mellora das plantacións existentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR360G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE209H - Axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349R - Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas de longa duración.

1. Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras, en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349R&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349T - Programa emprega xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de Economía,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS508C - Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa de voluntariado sénior.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, integrado no procedemento BS508C, que realicen proxectos desde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS508C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR924C - Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, ás entidades galegas no exterior para realizar os seguintes programas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR924C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT821A - Axudas con cargo aos orzamentos xerais do estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto, de acordo co establecido no Real decreto 1229/2005, do 13 de outubro, establecer as bases reguladoras, así como efectuar a súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2018, das axudas na área de influencia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT821A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR708A - Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020 para a creación e desenvolvemento de actividades económicas viables non agrícolas, ben…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR349Y - Programa de axudas para a contratación de remudistas

1. A través da incentivación do contrato de remuda, este programa ten a finalidade de favorecer a substitución nos cadros de persoal das empresas, das persoas traballadoras próximas á xubilación por persoas mozas menores de 30 anos desempregadas ou cun…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349Y&ano=2020&numpub=1&lang=gl