Hai 328 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

PR924C - Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, ás entidades galegas no exterior para realizar os seguintes programas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR924C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR506A - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e convocalas para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR506B - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e convocalas para o ano 2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR708A - Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020 para a creación e desenvolvemento de actividades económicas viables non agrícolas, ben…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS508C - Subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa de voluntariado sénior.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria e a entidades locais enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, integrado no procedemento BS508C, que realicen proxectos desde…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS508C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN532A - Axudas para a renovación total ou parcial de ascensores.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar a renovación total ou parcial de ascensores existentes pertencentes a comunidades de propietarios de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal radicadas na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN532A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IN201I - Subvencións aos concellos galegos para a creación de Espazos Activos de Emprendemento Comercial no medio rural.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto fomentar a creación de espazos activos de emprendemento comercial no medio rural, a través dos concellos galegos.

2. O procedemento de concesión destas subvencións, co código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201I&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR466B - Axudas destinadas a fomentar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero - sector forestal.

1. Esta orden ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, destinadas a fomentar a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR466B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR701D - Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020.

O obxecto destas bases reguladoras é establecer as regras para a concesión e xustificación das axudas encadrables na submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701D&ano=2019&numpub=1&lang=gl