Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

IN655F - Verificación de instrumentos de medida: analizadores de gases de escape.

Si vostede é propietario dun aparato de medida: analizadores de gas de escape, pode realizar a verificación periódica ou despois dunha reparación ou modificación realizala verificación correspondente, enviando o aparato ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia, xunto coa documentación que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN655F&ano=2015&numpub=1&lang=gl