Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

MT500B - Modificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de modificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT500C - Certificación de datos do rexistro de planeamento urbanístico de Galicia.

Aprobar o modelo normalizado de certificación de datos no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, previstas no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT500C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT106A - Certificación de datos do Rexistro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Se vostede está interesado en participar na xestión urbanística do seu concello mediante a creación dunha entidade urbanística colaboradora como por exemplo: xunta de compensación, asociacións administrativas de propietarios en sistema e cooperación, ou entidade de conservación, debe presenta-la…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT106A&ano=2016&numpub=1&lang=gl