Hai 16 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

TR802H - Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa I: fomento e consolidación das asociacións de cooperativas e de sociedades laborais.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través dos seguintes programas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT811A - Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia relativas á atención e coidado dos animais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT811A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para investimentos destinadas ás entidades a que se refire o número 3 deste artigo, coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade da vida local e fomentar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR487A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR321A - Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, para a realización de actividades de interese agrario (código de procedemento administrativo MR321A), e convocalas para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

CO300A - Subvención ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a dinamización e revitalización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia.

A este procedemento correspóndelle o código CO300A.

2. O procedemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE155D - Axudas destinadas á creación e reestruturación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á seguinte acción:

Liña B: axudas destinadas á creación ou reestruturación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED507A - Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

Faise pública a convocatoria co código de procedemento ED507A, de axudas destinadas a subvencionar a realización das actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED507A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE155C - Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN201F - Subvencións as asociacións profesionais de artesáns cuxo ámbito de actuación se desenvolva na Comunidade Autónoma de Galicia, para o fomento do sector artesanal galego.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento do sector artesanal na Comunidade Autónoma de Galicia, a través do apoio ás asociacións profesionais e empresariais do sector. En concreto, considéranse actuacións subvencionables as que a continuación se especifican,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201F&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl