Hai 102 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

IN225A - Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de catro bolsas de formación na Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Comunidade Autónoma de Galicia, na Dirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN225A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR330D - Autorización para impartición de actividades de formación contínua e transferencia de tecnoloxía agraria.

Esta orde ten por obxecto desenvolver a normativa básica contida no Decreto 247/2000, do 29 de setembro, sobre o procedemento de autorización das entidades que, en colaboración coa Consellaría do Medio Rural, impartan cursos de formación continua e desenvolvan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR710A - Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3

1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), con cargo ás anualidades 2018 e 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións que corresponden coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR710A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IG300B - Axudas a proxectos de formación industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

1. Co obxectivo de incentivar a formación do capital humano, favorecendo a cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, o Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de proxectos promovidos e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

CT207B - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega.

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED109A - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de dez bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED109A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que, baixo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN848C - Emprego xuvenil innovador

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do programa Principia da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de investigación en Galicia, destinadas ao fomento da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Inoperativos 5 procedementos relacionados con aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada

Debido a labores de mantemento, durante o día de hoxe (martes, 7 de abril) os procedementos relativos a aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada non estarán operativos nin para a súa presentación electrónica nin para ningunha actuación sobre os…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0436.xml

IG423A - Axudas do programa sinerxia da internacionalización

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para favorecer o incremento da internacionalización das empresas galegas non pemes, coa finalidade de incentivar e estimular o comercio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG423A&ano=2021&numpub=1&lang=gl