Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 109 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

MR617E - Comunicación anual de datos ao rexistro de empresas do sector forestal de Galicia creado na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

O artigo 102 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia crea o Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no que se inscribirán as cooperativas, as empresas e as industrias forestais, tanto as que realizan traballos forestais nos montes galegos como as industrias forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR617E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

ED333A - Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional de ciclo superior.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cen (100) bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar un ciclo de grao superior de formación profesional sostido con fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR604K - Autorización para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación de solicitudes de autorización de aproveitamentos de resina en montes de xestión privada, que se regulan nos artigos 58 a 60 do capítulo VII do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604K&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE209K - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 aos armadores de buques pesqueiros con porto base en Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas aos armadores de buques pesqueiros con porto base en Galicia, con código de procedemento PE209K, para compensar a diminución de ingresos debido ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209K&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN118A - Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.

1. As bolsas de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios teñen como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN118A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL500D - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria correspondente ao ano 2022 de dez bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Nova sede electrónica da Xunta de Galicia

Desde o 3 de febreiro está dispoñible unha nova versión desta sede que incorpora, entre outras novidades: A organización de procedementos e contidos segundo o colectivo ao que van dirixidos (cidadáns, empresas e profesionais, entidades locais ou asociacións e ONGs) Un novo espazo que, baixo o…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0504.xml

MR330D - Autorización para impartición de actividades de formación contínua e transferencia de tecnoloxía agraria.

Esta orde ten por obxecto desenvolver a normativa básica contida no Decreto 247/2000, do 29 de setembro, sobre o procedemento de autorización das entidades que, en colaboración coa Consellaría do Medio Rural, impartan cursos de formación continua e desenvolvan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR330D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE616D - Inscrición do alumnado das escolas de navegación de lecer nos exames teóricos extraordinarios para obter os títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.

O obxecto desta resolución é establecer as condicións que teñen que cumprir as escolas de navegación de lecer da Comunidade Autónoma de Galicia para poderen presentar o seu alumnado ás probas extraordinarias teóricas, así como fixar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU960B - Subvencións para investimentos en mellora da calidade dos albergues turísticos financiadas ao 100% no marco do Eixe REACT-UE do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da Covid-19.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír á mellora da calidade dos albergues turísticos mediante a realización de investimentos en dixitalización, eficiencia enerxética e mellora das instalacións e dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU960B&ano=2022&numpub=1&lang=gl