Hai 107 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

Interrupción do servizo de Notifica.gal entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 18 de decembro

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 18/12/2021 Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 18/12/2021 Servizo/s afectado/s: sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0819.xml

PE209I - Axudas ás entidades xestoras de lonxa pola caída de ingresos como consecuencia da pandemia covid-19 e a declaración do estado de alarma efectuada polo real decreto 463/2020, do 14 de marzo

1. Esta orde, con código de procedemento PE209I, ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar a concesión das axudas para este exercicio 2020, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades xestoras de lonxa que sufriron diminución nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209I&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR446A - Axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia (procedemento administrativo MR446A) e realizar a súa convocatoria para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR446A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN117A - Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo.

1. A bolsa de formación na Escola Galega do Consumo ten como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo.

2. A Escola Galega do Consumo elaborará un programa formativo, que integrará aspectos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN117A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PE209M - Axudas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do censo unificado de palangre de superficie con porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da pandemia Covid-19

1. Esta orde, con código de procedemento PE209M, ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020 de axudas destinadas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do Censo unificado de palangre de superficie con porto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Cambios no formulario do procedemento PE627A

Realizouse unha modificación no formulario do procedemento con código PE627A - Autorización de venda de produtos pesqueiros que non sexan obxecto de primeira venda en lonxa para incluír os apartados de "Comprobación de datos" e "Datos a efectos de notificación". Por mor destes cambios os borradores…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0491.xml

TU951A - Habilitación directa como guía de turismo de Galicia e ampliación de idiomas.

O obxecto deste decreto é a regulación da profesión de guía de turismo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para o exercicio da profesión de guía de turismo é imprescindible contar coa correspondente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU951A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

VI439A - Subvencións do programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex, e en vivendas unifamiliares.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases que rexerán a concesión, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, de subvencións para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI439A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PE616C - Inscrición nos exames teóricos e prácticos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.

O obxecto desta resolución é establecer os requisitos para acceder ás probas ordinarias teóricas e prácticas, así como fixar as datas e os lugares de realización das citadas probas para obter os títulos que habilitan para o goberno das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR617E - Comunicación anual de datos ao rexistro de empresas do sector forestal de Galicia creado na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

O artigo 102 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia crea o Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no que se inscribirán as cooperativas, as empresas e as industrias forestais, tanto as que realizan traballos forestais nos montes galegos como as industrias forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR617E&ano=2014&numpub=1&lang=gl