Hai 100 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

PE209K - Axudas para compensar as perdas de ingresos por COVID-19 aos armadores de buques pesqueiros con porto base en Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020, de axudas destinadas aos armadores de buques pesqueiros con porto base en Galicia, con código de procedemento PE209K, para compensar a diminución de ingresos debido ao…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209K&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI439A - Subvencións do programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex, e en vivendas unifamiliares.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases que rexerán a concesión, a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, de subvencións para a instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI439A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED333A - Bolsas para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de Formación Profesional de ciclo superior.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de cen (100) bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar un ciclo de grao superior de formación profesional sostido con fondos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED333A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR617E - Comunicación anual de datos ao rexistro de empresas do sector forestal de Galicia creado na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

O artigo 102 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia crea o Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no que se inscribirán as cooperativas, as empresas e as industrias forestais, tanto as que realizan traballos forestais nos montes galegos como as industrias forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR617E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

MR446A - Axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia (procedemento administrativo MR446A) e realizar a súa convocatoria para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR446A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Cambios no formulario do procedemento PE627A

Realizouse unha modificación no formulario do procedemento con código PE627A - Autorización de venda de produtos pesqueiros que non sexan obxecto de primeira venda en lonxa para incluír os apartados de "Comprobación de datos" e "Datos a efectos de notificación". Por mor destes cambios os borradores…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0491.xml

MR604K - Autorización para aproveitamentos de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada.

Procedemento para a presentación de solicitudes de autorización de aproveitamentos de resina en montes de xestión privada, que se regulan nos artigos 58 a 60 do capítulo VII do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR604K&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Nova sede electrónica da Xunta de Galicia

Desde o 3 de febreiro está dispoñible unha nova versión desta sede que incorpora, entre outras novidades: A organización de procedementos e contidos segundo o colectivo ao que van dirixidos (cidadáns, empresas e profesionais, entidades locais ou asociacións e ONGs) Un novo espazo que, baixo o…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0504.xml

MR710A - Axudas proxectos de cooperación LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Submedida 19.3

1. Esta resolución ten o obxecto de convocar, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), con cargo ás anualidades 2018 e 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as subvencións que corresponden coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR710A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN225A - Bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de catro bolsas de formación na Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Comunidade Autónoma de Galicia, na Dirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN225A&ano=2021&numpub=1&lang=gl