Hai 100 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Notificacións electrónicas

Notificacións electrónicas

TR820E - Axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise.

1. As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen dunha empresa en crise,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MT201H - Produción de subproduto. Comunidade autónoma de Galicia.

Para aqueles residuos de produción que cumpran os requisitos e condicionantes para os usos específicos que se establezan na Orde Ministerial, procede comunicar de forma particular a intención de empregar o correspondente residuo de produción como subproduto á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT201H&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PL500D - Bolsas de formación para proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria correspondente ao ano 2021, de once bolsas de formación nos proxectos de investigación que se desenvolven no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PL500D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE209M - Axudas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do censo unificado de palangre de superficie con porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da pandemia Covid-19

1. Esta orde, con código de procedemento PE209M, ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión e a convocatoria para 2020 de axudas destinadas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do Censo unificado de palangre de superficie con porto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209M&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU951A - Habilitación directa como guía de turismo de Galicia e ampliación de idiomas.

O obxecto deste decreto é a regulación da profesión de guía de turismo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Para o exercicio da profesión de guía de turismo é imprescindible contar coa correspondente habilitación expedida pola Axencia Turismo de Galicia, de acordo cos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU951A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PE209H - Axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209H&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE209I - Axudas ás entidades xestoras de lonxa pola caída de ingresos como consecuencia da pandemia covid-19 e a declaración do estado de alarma efectuada polo real decreto 463/2020, do 14 de marzo

1. Esta orde, con código de procedemento PE209I, ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar a concesión das axudas para este exercicio 2020, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades xestoras de lonxa que sufriron diminución nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209I&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN117A - Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo.

1. A bolsa de formación na Escola Galega do Consumo ten como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo.

2. A Escola Galega do Consumo elaborará un programa formativo, que integrará aspectos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN117A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Interrupción do servizo de Notifica.gal entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 28 de decembro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 28/12/2021 Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 28/12/2021 Servizo/s afectado/s: sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal Motivo: mantemento

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0820.xml

IN118A - Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.

1. As bolsas de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios teñen como obxectivo contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN118A&ano=2020&numpub=1&lang=gl