Hai 165 resultados relacionados coa súa selección:

BS614A - Subvencións a confederacións, federacións e entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas para a formación prelaboral e adquisición de habilidades polas persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (2014-2020).

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o período 2019-2020 dunha liña de subvencións dirixidas ás confederacións, federacións, consideradas ambas as entidades de segundo nivel asociativo, e ás entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS614A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS700A - Subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá. FSE 2014-2020.

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2021, de subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a prestación de servizos ao abeiro do disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS700A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

ED012A - Participación no concurso xeral de traslados dos corpos de persoal docente non universitario dependente da consellería competente en materia de educación.

1. Convócase concurso de traslados (código de procedemento ED012A), de acordo coas especificacións que se citan nesta orde, para a provisión de prazas vacantes entre persoal funcionario docente dos corpos que a seguir se relacionan, cos códigos de corpo que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED012A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

SI427A - Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria no ano 2021 das axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI427A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS631A - Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, confinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento do réxime de concesión de axudas ás entidades de iniciativa social que, de conformidade coa Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, levan a cabo a atención ás persoas nos centros de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS631A&ano=2020&numpub=1&lang=gl