Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

IN620C - Rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais.

Regular o procedemento de rexistro de instalacións de protección activa contra incendios en establecementos non industriais, conforme o indicado no Real decreto 513/2017, do 22 de maio, e na súa Guía técnica de aplicación, e que terá asignado o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

IN609F - Rexistro de empresas instaladoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas instaladoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609F&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN609G - Rexistro de empresas mantedoras de protección contra incendios

Antes de comezar as súas actividades como empresas mantedoras de protección contra incendios, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609G&ano=2010&numpub=1&lang=gl

IN620A - Rexistro de instalacións de seguridade contra incendios en establecementos industriais.

- Os establecementos industriais de nova construcción e os xa existentes que se trasladen, cambien ou modifiquen a súa actividade.

- Aqueles establecementos industriais no que se produzan ampliacións ou reformas que impliquen un aumento da súa superficie…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN620A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

MR673A - Rexistro de sociedades de fomento forestal.

Este decreto ten por obxecto, de conformidade co artigo 29º da Lei 3/2007, do 9 abril, de incendios forestais de Galicia, regular o fomento das agrupacións de propietarios ou propietarias forestais mediante a constitución de sociedades mercantís de responsabilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR673A&ano=2015&numpub=1&lang=gl