Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Apoio á natalidade

Apoyo a la natalidad

AU230J - Cese na condición de familia numerosa aos efectos da dedución no canon da auga e coeficiente de vertedura.

Mediante este modelo os usos domésticos (vivendas) aos que se lle concedese a bonificación no canon da auga e no coeficiente de vertedura por ser familia numerosa e posteriormente perdesen dita condición de familia numerosa, vindo obrigadas a comunicar dita perda no prazo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU230J&ano=2012&numpub=1&lang=gl