Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

ED526A - Solicitude de admisión e matrícula para programas de cualificación profesional inicial

Regular os programas de cualificación profesional inicial que se impartan na Comunidade Autónoma de Galicia. Os programas de cualificación profesional inicial, previstos no artigo 30 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, teñen como finalidade previr o abandono escolar antes da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED526A&ano=2008&numpub=1&lang=gl