Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 74 resultados relacionados coa súa selección:

TU404B - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo mozos/as menores de 30 anos.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU404C - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo familias.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341Y - Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción laboral (EIL)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Y&ano=2021&numpub=1&lang=gl

SI440A - Axudas a conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo.

Bases reguladoras e a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral coa finalidade de fomentar a asunción, especialmente por parte dos homes, dos dereitos asociados coa corresponsabilidade e coidados. Serán subvencionables as situacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI440A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS607A - Programa en Balnearios.

Concesión de estadías en prazas de establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do programa de Benestar en balnearios

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TU404A - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo maiores.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR350C - Incentivos á contratación de persoas mozas.

Programa de incentivos á contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, para a contratación mínima de 9 meses a xornada completa de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS210A - Recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto o desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema a Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS210A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PR926F - Reencontros de lecer

1. A presente resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa «Reencontros de lecer» para o ano 2020, orientado a promover o contacto das persoas galegas residentes en países europeos coa súa terra, fortalecendo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR926F&ano=2020&numpub=1&lang=gl