Hai 70 resultados relacionados coa súa selección:

Indispoñibilidade do servizo de descarga de certificados

Por mor dunha incidencia técnica non está dispoñible, nestes momentos, o servizo de descarga de certificados do título de familia numerosa autonómico e de discapacidade. Desculpe as molestias que isto poida ocasionarlle.

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0588.xml

Solucionada a incidencia que afectaba ao servizo de descarga de certificados

Xa foi solucionada a incidencia técnica que impedía o funcionamento do servizo de descarga de certificados do título de familia numerosa autonómico e de discapacidade, que volve a estar dispoñible. Desculpe as molestias que isto puidera ocasionarlle.

sede.xunta.gal/certificados-de-interrupcion-do-servizo?content=aviso_0589.xml

ED526A - Solicitude de admisión e matrícula para programas de cualificación profesional inicial

Regular os programas de cualificación profesional inicial que se impartan na Comunidade Autónoma de Galicia. Os programas de cualificación profesional inicial, previstos no artigo 30 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, teñen como finalidade previr o abandono escolar antes da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED526A&ano=2008&numpub=1&lang=gl

TU404A - Subvencións para participar no programa de turismo interior “Elixe Galicia”: Colectivo maiores.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto a participación de persoas maiores, mozos/as menores de 30 anos e familias con fillos menores, nas rutas que conforman o programa Elixe Galicia.

2. Estas axudas terán a consideración de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU404A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR331A - Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións ás entidades que presten servizos de orientación laboral para o emprego e asistencia para o autoemprego…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR331A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

Mantemento do servizo de obtención de certificados

Debido a tarefas de mellora da sede electrónica da Xunta de Galicia, a partir das 15 h do venres 29 de setembro non estará dispoñible o servizo de obtención de certificados, tanto para o título de familia numerosa como para o certificado de discapacidade. As tarefas de mantemento prolongaranse…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0489.xml

SI452A - Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria de axudas para o ano 2019 destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI452A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

BS420C - Axudas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3 de titularidade privada

1. Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia non competitiva, o procedemento de concesión de axudas económicas ás escolas infantís 0-3 anos de titularidade privada para promover a aplicación dunha bonificación do 100 % do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS420C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en réxime de concorrencia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que, baixo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2019&numpub=1&lang=gl