Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PR809A - Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de seis bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR809A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR410A - Acceso ás bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

1. Efectúase a presente convocatoria para a ampliación e actualización das tres bolsas de ámbito autonómico que entraron en vigor o 10 de maio de 2018, para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR410B - Actualización de méritos nas bolsas para a provisión temporal mediante interinidade de postos de traballo reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional das entidades locais galegas.

Non teñen obriga de presentar nova solicitude as persoas que xa forman parte de calquera das listas correspondentes ás subescalas de secretaría-intervención, secretaría e intervención-tesouraría en virtude da Resolución do 7 de maio, da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR410B&ano=2019&numpub=1&lang=gl