Hai 4 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PE210B - Selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro.

Esta orde ten por obxecto establecer o procedemento de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante GALP) para elaborar as estratexias de desenvolvemento participativo (en diante EDLP) e facer pública a súa convocatoria. Poboación obxecto da actuación.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE210B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR451A - Equipamento de vehiculos e motocicletas a concellos de menos de 50.000 habitantes, que conten con Corpo de Policía Local (Fondos Feder 2007-2013).

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras para a adxudicación, en réxime de concorrencia competitiva, de vehículos policiais de emerxencias aos concellos galegos que conten con corpo de policía local, de acordo coas previsións contidas na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR451A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS323A - Incorporación ao consello asesor e consultivo de xuventude de Galicia.

O Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia, creado pola Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, é un órgano colexiado de participación, representación e consulta das políticas públicas da Xunta de Galicia en materia de xuventude. O Consello Asesor e Consultivo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS323A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IN519D - Subvencións destinadas ao reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais da comunidade autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.

1. Estas subvencións teñen por obxecto o reforzo e extensión das redes de distribución eléctrica que dan servizo aos parques empresariais existentes ou en desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os proxectos a subvencionar ao abeiro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN519D&ano=2020&numpub=1&lang=gl