Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Axudas dirixidas á posta en marcha de proxectos no ámbito da cooperación para o desenvolvemento: investigación, educación e acción humanitaria no exterior.

PR461B - Inscrición no proceso selectivo unitario policia local.

1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 132 prazas dos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de oposición libre, e 26 prazas por quenda de concurso para mobilidade, subgrupo C1.

2. As prazas non cubertas pola quenda de concurso…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR461A - Inscrición proceso selectivo unitario Auxiliar Policía Local.

O obxecto desta convocatoria é a provisión, mediante contrato laboral temporal, de 149 postos de auxiliares de policía local.

O presente proceso selectivo rexerase polo establecido nestas bases e no previsto aplicarase o disposto na Lei 4/2007, do 20 de abril, de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR461A&ano=2019&numpub=1&lang=gl