Hai 197 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

AU231B - Asunción de explotación de instalación de depuración de augas residuais urbanas.

O desenvolvemento da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, nas materias seguintes:
a) A regulación das condicións en que as entidades locais poderán solicitar de Augas de Galicia a asunción da prestación dos servizos que leven a cabo en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU231B&ano=2013&numpub=1&lang=gl

ED115A - Subvencións ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega.

O obxecto desta orde é convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, mediante a súa creación ou o mantemento ou reforzamento dos existentes, ou a promover a planificación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED115A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

BS411A - Subvencións plurianuais que desenvolverán as corporacións locais para a posta en marcha de programas de axudas económicas a familias con menores a cargo para a compensación dos seus gastos farmacéuticos.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que, baixo o principio de homoxeneidade, se rexerá a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións ás corporacións locais para o desenvolvemento de programas que teñan por finalidade a concesión de axudas económicas a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS411A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR780A - Subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia.

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e efectuar a convocatoria das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva e en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ao financiamento de plans de formación para o emprego…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR780A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MT724A - Axudas para estudos e investimentos vinculados á conservación, recuperación e rehabilitación do patrimonio natural e cultural e á sensibilización ecolóxica na rede de reservas da biosfera de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento administrativo MT724A) das axudas recollidas no número 1.f) do artigo 20 do Regulamento 1305/2013 (UE) do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT724A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MT818A - Declaración de espazo natural de interese social .

O decreto 124/2005 ten por obxecto o desenvolvemento e execución da lexislación autonómica aplicable ás categorías de espazo natural protexido previstas nas alíneas h) e i) do artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, que se denominan: espazos naturais de interese local…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT818A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR420A - Premios Coopera Galicia entidades locais.

1. Os premios Coopera Galicia 2018 (PR420A) teñen por obxecto o impulso e a difusión das iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública de proxectos de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR420A&ano=2018&numpub=1&lang=gl