Hai 192 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións que, baixo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións  a entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social (procedemento TR811A).…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR811A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN421S - Proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

1. O obxecto destas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (procedemento IN421S).

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421S&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR356C - Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2022, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR356C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT406A - Subvencións para a realización de funcións de artes escénicas e música

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT406A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT207A - Subvencións á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para a produción e coprodución de proxectos audiovisuais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU500B - Subvencións a empresas titulares de orquestras

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a regulación da concesión de subvencións a empresas titulares de orquestras.

Gastos subvencionables

1. Considéranse gastos subvencionables os derivados daqueles…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR924B - Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, en favor das entidades galegas do exterior para gastos de funcionamento e para proxectos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR924B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN421K - Proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa.

O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións de equipamentos térmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de funcionamento baseado nunha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421K&ano=2017&numpub=1&lang=gl