Hai 172 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

IN852A - Axudas do Programa Conecta Peme.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN852A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade, das axudas e subvencións para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR436C - Axudas á constitución e ao funcionamento das agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura.

O obxecto desta orde é establecer as normas para a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da concesión de axudas previstas no Real decreto 233/2002, do 1 de marzo, polo que se regula o recoñecemento das agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura e se establecen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR436C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS508B - Subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS508B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MT804B - Axudas para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no catálogo galego de árbores senlleiras.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT804B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN541A - Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Estas bases teñen por obxecto a creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais existentes ou en desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os proxectos a subvencionar ao abeiro desta convocatoria deberán desenvolverse ao longo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN541A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI436A - Depósito de fianzas de arrendamento.

Este decreto ten por obxecto regular, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o desenvolvemento da obriga legal do depósito das fianzas dos contratos de arrendamento de predios urbanos que se destinen a vivenda ou a uso distinto do de vivenda, así como as fianzas que por calquera concepto se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI436A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR204A - Axudas para a programación de accións formativas.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR204A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN519B - Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva.

1. Estas bases teñen por obxecto a mellora dos servizos e o acondicionamento de infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións máis competitivas para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN519B&ano=2020&numpub=1&lang=gl