Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Inclusión social

Prestacións dirixidas ás persoas máis desfavorecidas: Renda de inclusión social de Galicia (Risga), axudas de inclusión social de carácter non periódico, pensións non contributivas de invalidez e de xubilación, axudas a entidades de iniciativa social etc

Fomento do emprego

Liñas co obxecto de fomentar o emprego en Galicia: incentivos á contratación indefinida inicial de persoas, programas de inserción laboral, accións formativas con compromiso de contratación ou aquelas que contribúen a potenciar as iniciativas de base tecnolóxica etc.

FA701A - Inscrición no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia.

As persoas físicas ou xurídicas, que pretendan concorrer ás licitacións que convoque a Administración autonómica a través das sús consellerías, organismos, entidades e empresas referidas a contratos de obra, xestión de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA701A&ano=2011&numpub=1&lang=gl