Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

ED522A - Admisión e matrícula na Formación Profesional Básica.

Esta orde ten por obxecto regular o desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica, así como o acceso e a admisión a estas ensinanzas. Procedemento de admisión. 1. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED522A&ano=2015&numpub=1&lang=gl