Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

IN115A - Concurso de carteis do día mundial dos dereitos das persoas consumidoras.

A presente resolución ten por obxecto convocar un concurso de carteis que teñan como tema os dereitos das persoas consumidoras usando como vehículo a creación artística plástica. Características dos carteis. Para poder participar no concurso cada alumno ou alumna deberá presentar un…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN115A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED012A - Participación no concurso xeral de traslados dos corpos de persoal docente non universitario dependente da consellería competente en materia de educación.

1. Convócase concurso de traslados (código de procedemento ED012A), de acordo coas especificacións que se citan nesta orde, para a provisión de prazas vacantes entre persoal funcionario docente dos corpos que a seguir se relacionan, cos códigos de corpo que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED012A&ano=2021&numpub=1&lang=gl