Hai 63 resultados relacionados coa súa selección:

PR923H - Programa de escolas abertas para persoas físicas que non exerzan docencia nunha entidade galega do exterior.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a realización de obradoiros culturais de especialización de carácter presencial dirixidos a persoas responsables de impartir docencia nas entidades galegas do exterior e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR923H&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PE616D - Inscrición do alumnado das escolas de navegación de lecer nos exames teóricos extraordinarios para obter os títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer.

O obxecto desta resolución é establecer as condicións que teñen que cumprir as escolas de navegación de lecer da Comunidade Autónoma de Galicia para poder presentar ao seu alumnado ás probas extraordinarias teóricas, así como fixar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE616D&ano=2021&numpub=1&lang=gl